22-07-2018

Kompetencje Zgromadzenia

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,

2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,

3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,

6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,

8) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,

10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,

11) uchwalanie zmian Statutu,

12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

13) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i delegata na Kongres Spółdzielczości,

14) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

15) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące działalności tego organu określone są w  § 33 do § 55 Statutu Spółdzielni.